Primer.- Aprovació acta sessió anterior ordinària del dia 7 de maig.

PUBLICITAT

Segon.- Donar compte de les següents resolucions:
– De l’Alcaldia de la núm. 21/18 a la núm. 29/18 ambdues incloses.
– De la Junta de Govern Local de la sessió de 20 d’abril a la de 11 de maig,
ambdues incloses
– De les Regidories Delegades:

1.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Territori i Medi Natural de la núm.
11/18 a la núm. 20/18

2.- Resolucions de la Regidoria Delegada Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri
Antic i Patrimoni de la núm. 141/18 a la núm. 205/18

3.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
de la núm. 12/18 a la núm. 16/18

4.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Via Pública i Serveis de la núm.
113/18 a la núm. 283/18

5.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Governació de la núm. 73/18 a la
núm. 107/18

7.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Benestar Social de la núm. 14/18 a la
núm. 32/18

Tercer.- Donar compte dels informes de subministrament d’informació trimestral i de
morositat del 1r. trimestre de 2018.

ALCALDIA
Quart.- Incoar expedients per a atorgar el Títol de Reconeixement.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA

Hisenda i Finances
Cinquè.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de l’Ajuntament 1/2018.

Sisè.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Grup de Serveis
Sanitaris i socials Sant Roc 1/2018

Setè.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 5/2018

MOCIONS

Vuitè.- Moció presentada pels grups municipals de Crida per Valls-CUP, CiU i ERC en
suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca.

Novè.- Moció presentada pel grup municipal Crida per Valls-CUP d’adhesió a la
campanya “La Revolució de les Butxaques Públiques”.

Desè.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC a favor de la ratificació del conveni
189 de l’OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures.

Onzè.- Moció presentada pel grup municipal PSC-Candidatura de Progrés per la
millora del Polígon Industrial de Valls.

Dotzè.- Precs i preguntes.

PUBLICITAT