Per ordre de la Presidència se us convoca al Ple ordinari que tindrà lloc el dia 26 de
juny de 2018 a les 17 hores a la sala de Sessions de l’Ajuntament, amb el següent
ordre del dia:

PUBLICITAT

Primer.- Aprovació acta sessió anterior
– ordinària del dia 28 de maig

Segon.- Donar compte de les següents resolucions:
– De l’Alcaldia de la núm. 30/18 a la núm. 36/18 ambdues incloses.
– De la Junta de Govern Local de la sessió de 18 de maig a la de 8 de juny,
ambdues incloses
– De les Regidories Delegades:

 • 1.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Territori i Medi Natural de la núm.
  21/18 a la núm. 25/18
 • 2.- Resolucions de la Regidoria Delegada Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri
  Antic i Patrimoni de la núm. 206/18 a la núm. 247/18
 • 3.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
  de la núm. 17/18 a la núm. 22/18
 • 4.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Governació de la núm. 108/18 a la
  núm. 154/18
 • 5.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Benestar Social de la núm. 32/18 a la
  núm. 69/18

RÈGIM CORPORATIU
Tercer.- Nomenament de nou membre del Consell Escolar Municipal

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA
Hisenda i Finances
Quart.- Aprovació acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
de l’Ajuntament de Valls i els seus ens dependents subjectes a funció interventora.

MOCIONS
Cinquè.- Moció presentada pels grups municipals de Crida per Valls-CUP i
Compromís per Valls-ICV-EuiA, per a instar a la Generalitat de Catalunya a fer front a
la situació d’emergència social
Sisè.- Precs i preguntes

PUBLICITAT