Ple ordinari del dia 26 de novembre de 2018, a les 17 hores, a la sala de Sessions de l’Ajuntament.

PUBLICITAT

1. Aprovació acta sessió anterior.
– Ordinària del dia 29 d’octubre.

2. Donar compte de resolucions.
– De l’Alcaldia de la núm. 105/18 a la núm. 115/18, ambdues incloses.
– De la Junta de Govern Local de la sessió de 16 d’octubre a la de 5 de novembre,
ambdues incloses
– De les Regidories Delegades:
1.- Territori i Medi Ambient de la núm. 39/18 a la núm. 48/18
2.- Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri Antic i Patrimoni de la núm. 368/18
a la núm. 442/18
3.- Governació de la núm. 243/18 a la núm. 258/18
4.- Benestar Social de la núm. 86/18 a la núm. 103/18.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA
Hisenda i Finances
3.- Donar compte de l’informe d’execució pressupostària i de l’informe de morositat
corresponent al 3r. trimestre de 2018.-
4.- Aprovació expedient modificació de crèdit de l’Ajuntament de Valls núm. 17/2018.-
5.- Reconeixement extrajudicial de crèdit de l’Ajuntament de Valls núm. 2/2018.-
6.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 2 i 9,
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la taxa d’obertura
d’establiments.-
Governació
7.- Revisió puntual del redactat del vigent Acord de condicions de treball del personal
al servei de l’Ajuntament de Valls i els seus organismes autònoms.-

MOCIONS
8.- Moció presentada pel grup municipal del PSC-Candidatura de Progrés per a la
posada en marxa del programa festa per a tothom.-
9.- Moció presentada pels grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra
Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, Candidatura d’Unitat Popular-Crida per Valls, Compromís per Valls-ICVEUiA
i Partit Popular, per reclamar la completa execució del projecte de
modernització dels regs de Valls.-
10.- Precs i preguntes.-

PUBLICITAT