L’app s’ano­mena ’Stop covid 19’ i estarà disponible al llarg del dia d’avui.

PUBLICITAT

La consellera de Salut, Alba Vergés, assegura que el nou sistema permetrà saber com evoluciona l’epidèmia a Catalunya.

El Depar­ta­ment de Salut posa en marxa una apli­cació per fer segui­ment de les per­so­nes que pre­sen­tin símpto­mes com­pa­ti­bles amb els que causa el coro­na­vi­rus i acti­var si és neces­sari l’atenció primària o, per als casos més greus, el Sis­tema d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’apli­cació estarà inte­grada en el Ser­vei Català de la Salut (Cat­Sa­lut) per rela­ci­o­nar les dades que s’hi entrin amb la infor­mació prèvia del paci­ent. L’altra funció de l’eina és gene­rar infor­mació per tenir “un major conei­xe­ment” sobre com es com­porta la pandèmia i com evo­lu­ci­ona de forma local, ha expli­cat la direc­tora de l’Àrea de Ciu­ta­da­nia, Màrque­ting i Inno­vació del Cat­Sa­lut, Rosa Romà.

PUBLICITAT