Durant tot el mes de gener es poden efectuar les sol·licituds de les bonificacions de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI), adreçades a famílies nombroses. Les sol·licituds es podran presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb cita prèvia, i també es podrà sol·licitar online a través del portal municipal de tràmits electrònics.

PUBLICITAT

Les bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses oscil·len entre el 30 i el 90 %. Així, les famílies que viuen en habitatges amb un valor cadastral inferior a 30.000 euros es podran beneficiar d’una rebaixa del 90 % del rebut de l’IBI; les vivendes entre 30.000 i 40.000 euros de valor cadastral, tindran descomptes del 70 % i les d’entre 40.000,01 a 50.000 euros pagaran només la meitat del rebut. Pels valors cadastrals superiors a 50.000 euros, les famílies nombroses es beneficiaran de descomptes del 30 %. S’hi podran acollir totes les famílies nombroses que disposin del corresponent títol que ho acredita i que expedeix la Generalitat de Catalunya.

Els sol·licitants han de presentar fotocòpies del DNI, NIE, passaport o document que legalment el substitueixi; el rebut de l’IBI corresponent a l’exercici 2020 amb la justificació del seu pagament i el títol de família nombrosa vigent a 31 de desembre de 2020. Els beneficiaris de les bonificacions han de ser propietaris de l’habitatge, l’han d’utilitzar com a residència habitual i, a la vegada, tota la unitat familiar hi ha d’estar empadronada.

Les sol·licituds per les bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses es podran presentar durant tot el mes de gener. Per internet, els ciutadans ho podran presentar a través del portal municipal de tràmits electrònics Seu Electrònica. En cas de voler fer-ho presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Valls, els interessats han de demanar cita prèvia. Per a fer-ho, l’usuari només caldrà que accedeixi a la plataforma citaprevia.valls.cat disponible des del portal web i des d’allí, seguir les instruccions, per escollir el dia i la franja horària per concertar la visita. També es pot sol·licitar cita a través del telèfon 977 636 010 però, amb l’objectiu d’alliberar al màxim les línies telefòniques, només s’ha d’usar aquesta opció si és del tot imprescindible. L’horari d’atenció al públic de l’OAC és de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i els dimarts i dijous de 17 a 19:30 hores.

PUBLICITAT