La Regidoria d’Afers Socials de l’Ajuntament de Valls convoca les subvencions sobre l’Impost de Béns Immobles i la Taxa de Recollida d’Escombraries que estan destinades a aquelles famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat. La convocatòria ja està oberta i es poden presentar les sol·licituds fins al dia 21 de juny a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, amb cita prèvia, o mitjançant la seu electrònica municipal. Per a més informació, les persones interessades poden trucar a Serveis Socials (telèfon 977 614 040).

PUBLICITAT

Aquestes subvencions tenen com a finalitat disminuir la pressió fiscal i augmentar els ajuts a les persones en una situació més vulnerable. Les bases de les ajudes dels rebuts de l’IBI i d’escombraries s’estableixen proporcionals a la renda, d’aquesta manera augmenten els ajuts que es poden donar als col·lectius que més ho necessiten.

S’utilitza l’índex de referència l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya) per tal d’unificar criteris i articular que totes les ajudes concedides per Serveis Socials es concedeixen en base a aquest llindar establert per la Generalitat. En concret, en les bases municipals es fixa el llindar en 12.748 euros anuals i es pondera en funció dels membres de la unitat familiar.

L’import de la subvenció s’atorgarà en funció dels ingressos de la unitat familiar de la persona sol·licitant. Així, si el nivell d’ingressos inferiors és del 80% del llindar d’ingressos rebrà la totalitat de l’import. Per altra banda, si el nivell d’ingressos inferiors es troba entre el 81% i el 100% del llindar d’ingressos es percebrà el 65% de l’import.

PUBLICITAT