Sessió plenària del 24 de setembre.

PUBLICITAT

Primer.- Aprovació acta sessió anterior:
– Ordinària del dia 30 de juliol.

Segon.- Donar compte de les següents resolucions:
– De l’Alcaldia de la núm. 53/18 a la núm. 97/18, ambdues incloses.
– De la Junta de Govern Local de la sessió de 13 de juliol a la de 31 d’agost, ambdues incloses
– De les Regidories Delegades:
1.- Via Pública i Serveis de la núm. 284/18 a la núm. 576/18
2.- Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la núm. 23/18 a la núm. 28/18
3.- Governació de la núm. 179/18 a la núm. 192/18
4.- Benestar Social de la núm. 76/18 a la núm. 85/18.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA
Hisenda i Finances
Tercer.- Donar compte de l’informe d’execució pressupostària i de l’informe de
morositat corresponent al 2n. trimestre de 2018.
Quart.- Aprovació del compte general de l’exercici 2017.
Cinquè.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 11.
Sisè.- Aprovació modificació ordenances fiscals exercici 2019.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Ensenyament
Setè.- Ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística.
MOCIONS
Vuitè.- Moció presentada pel grup municipal del PSC-Candidatura de Progrés per
accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables.
Novè.- Moció presentada pel grup municipal del PSC-Candidatura de Progrés per a la
instal·lació de contenidors per a restes de poda.
Desè.- Moció presentada pel grup municipal de la Crida per Valls-CUP per a l’impuls
de les clàusules socials en les contractacions públiques de l’Ajuntament de Valls.
Onzè.- Moció presentada pel grup municipal de la Crida per Valls-CUP per designar un nom a dues places de la ciutat.
Dotzè.- Precs i preguntes.

PUBLICITAT