Aquest dilluns 27 de maig, a partir de les 17 hores, hi ha prevista la sessió plenària ordinària del mes de maig.

PUBLICITAT

El ple preveu modificar l’ordenança fiscal 18 reguladora de la Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques municipals.

Dos altres punts que es sotmetran a votació són les bonificacions del 95% de l’impost d’obres auto-liquidats íntegrament per les persones interessades i el 95% de l’ICIO d’obres per rehabilitació de diferents immobles del Centre Històric.

En l’àmbit d’Habitatge, s’aprovarà l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Valls relatiu a l’encàrrec de gestió per a l’adjudicació, l’administració i la comercialització de 5 habitatges propietat en proindivís de l’Agència i de l’Ajuntament i de 3 habitatges propietat de l’Agència.

D’altra banda, s’aprofitarà per dissoldre els organismes autònoms de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard, Xarxa de Cultura i el Museu de Valls.

PUBLICITAT